Om Shamno Mitra

Om Sham No Mitrah Sham Varunnah |
Sham No Bhavatv-Aryamaa |
Sham Na Indro Brhaspatih |
Sham No Vissnnur-Urukramah |

Namo Brahmanne |
Namaste Vaayo |
Tvam-[e]Iva Pratyakssam Brahmaasi |
Tvaam-[e]Iva Pratyakssam Brahma Vadissyaami |
Rrtam Vadissyaami |
Satyam Vadissyaami |

Tan[d]-Maam-Avatu |
Tad-Vaktaaram-Avatu |
Avatu Maam |
Avatu Vaktaaram ||
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||